لغات مشابه
apply for a divorce : قانون ـ فقه : تقاضاى طلاق کردن

apply for a job : درخاست شغل کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: