لغات مشابه
apply for a job : درخاست شغل کردن

apply generally : اطلاق کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: