لغات مشابه
arc light generator : الکترونيک : مولد قوس

arc light projector : الکترونيک : نورافکن قوسى

arc machining : علوم مهندسى : جوشکارى قوس نورى

arc of the covenant : تابوت عهد

arc welding converter : علوم مهندسى : مبدل جوش

arc back : الکترونيک : پس زدن جرقه

arc drop loss : الکترونيک : اتلاف جرقه اى

arcade : تيمچه

arcadian : متعلق به ارکاد(ناحيه اى در يونان)،ادم دهاتى ،ادميکه ساده و بى تجمل زندگى ميکند

arcane : )=arcana(محرمانه

arcanum : راز کيمياگرى ،داروى سرى

arch : تاق , طاق

arch abutment : معمارى : تکيه گاه قوس

arch bond : علوم مهندسى : انسجام سقف

arch effect : عمران : اثر قوس

arch flat : عمران : طاق مسطح

arch of corti : روانشناسى : کمان کورتى

arch of the eyebrow : خم ابرو

arch shape deep beam : عمران : تير تيغه قوسى شکل

arch enemy : دشمن بزرگ ،شيطان ،ابليس

arch fiend : ديو بزرگ ،شيطان

archaeological : باستانشناسي

archaeologist : باستانشناس

archaeology : باستانشناسي

archaism : کهنگى ،قدمت ،انشاء يا گفتار يااصطلاح قديمى

archangel : فرشته بزرگ

archbishop : اسقف اعظم , اسقف بزرگ , سر اسقف

archbishopric : مقام يا قلمرو اسقف

archbshop : اسقف بزرگ ،مطران

archdeacon : معاون اسقف

archdeaconry : قلمرو و سرشماس

archdeaconship : سرشماسى

archdiocesan : وابسته بقلمرو اسقف اعظم

archdiocese : ناحيه ء کليسايى زير نفوذ اسقف اعظم ،قلمرو مذهبى اسقف اعظم

archduchess : دوشس بزرگ ،همسر دوک اعظم

archduchy : قلمرو و حکومت دوک بزرگ

archduke : دوک بزرگ( لقب شاهزادگان اتريش)

arched : طاقدار

arched bents : معمارى : قابهاى قوسى

arched culvert : معمارى : ابگذر قوسى

arched plate : علوم مهندسى : صفحه قوس دار

archenemy : دشمن بزرگ

archeologic : وابسته به باستان شناسى ،مربوط بعلم اثار قديم

Archeologist : باستان شناس

archetypal : نمونه اوليه

archetype : نمونه اوليه

archetypical : نمونه اوليه

archibenthos : زيست شناسى : ژرفاييان

archical : عمده ،مهم

archicortex : روانشناسى : قشر مخ ديرينه

archiepiscopal : متعلق به اسقف بزرگ

archimagus : موبد

archimandrite : رئيس دير در کليساى شرقى

archimedean : ارشميدى ،وابسته به ارشميدس

Archimedes : ارشميدس

archipelago : دريي پر جزيره , مجمع الجزير

architect : معمار

architectonics : )=architectonic(فن معمارى ،طراحى ،ساختمان اثر ادبى

architectural : وابسته به معمارى ،معمارى

architectural terms : معمارى : اصطلاحات معمارى

architecture : معماري

architecture proper : معمارى بمعنى واقعى کلمه ،معمارى واقعى

archival : بيگاني شدني

archival backup : کامپيوتر : پشتيبانى بايگانى

archive : بيگاني کردن

archives : آرشيو , بيگاني

archivist : بيگان , ضبات

archly : موذيانه ،از روى شيطنت

archness : موذى گرى ،شيطنت

archon : افسر سرپرست

archpriest : کشيش بزرگ ،پيش نماز

archway : دروازه طاقدار , گذر سرپوشيده

arciform : قوس مانند،هلالى

arcing : علوم مهندسى : جرقه زدن

arcing of brusher : الکترونيک : جرقه زدن زغالها

arcnet : کامپيوتر : ارکنت

arcthrough loss of control : الکترونيک : نافرمانى نارسانايى

arctic : شمالي , قطبي , شمالگان

arctic circle : (جع ).مدار قطب شمال

arctic fox : سگ روباه

Arctic Ocean : اقيانوس منجمد شمالي

arcuate : قوسى ،کمانى

arcuate fasciculus : روانشناسى : راه کمانى

arcuate nucleus : روانشناسى : هسته کمانى

Ardalan : اردلان

Ardavan : اردوان

ardency : شوق ،شور و حرارت

ardent : گرم ،سوزان ،تند و تيز

ardently : بگرمى ،از روى حميت و حرارت

Ardeshir : اردشير

ardor : گرمى ،حرارت ،تب و تاب ،شوق ،غيرت

ardour : گرمى ،حرارت ،غيرت ،سوز،شوق

arduous : پر زحمت , صعب الصعود

arduously : بسختى ،بزحمت

arduousness : سختى ،دشوارى

are : (زمان حاضر و جمع فعل )to be هستند،هستيد،هستيم

are there any remarks? : ايا کسى نظريه اى ( يا حرفى ) دارد ؟

are these a more apples : هيچ سيب ديگرى هست

area : عرصه , ناحيه , بلد , منطقه , ساحت , حوزه , مساحت , محوطه , زمينه , سطح

area air defense commander : علوم نظامى : فرمانده منطقه پدافند هوايى

area assessment : علوم نظامى : ارزيابى اطلاعاتى منطقه عمليات ارزيابى منطقه از نظر اطلاعاتى

area blocking : سد راه کردن رقيب در منطقه معين ،(فوتبال امريکايى)

area bombing : علوم نظامى : بمباران منطقه اى

area chart : کامپيوتر : نمودار مساحت

area command : علوم نظامى : فرماندهى منطقه

area confinement facility : علوم نظامى : بازداشتگاه منطقه اى

area contact : علوم مهندسى : سطح تماس

area coordination group : علوم نظامى : گروه هماهنگ کننده عمليات منطقه

area damage control party : علوم نظامى : گروه کنترل خسارات منطقه

area drive : ورزش : شکار دواندن

area graph : کامپيوتر : نمودار ناحيه اى

area load : معمارى : بار سطحى

area moment : عمران : گشتاور سطح

area of battery plate : الکترونيک : سطح صفحه باترى

area of conductor : الکترونيک : اندازه سيم

area of fire : علوم نظامى : منطقه اتش

area of military significant fallout : علوم نظامى : منطقه الودگى شديد به مواد راديواکتيو منطقه ريزش شديد اتمى

area of operation : علوم نظامى : منطقه عمليات

area of responsibility : علوم نظامى : منطقه مسئوليت

area support : علوم نظامى : پشتيبانى منطقه

area support command : علوم نظامى : فرماندهى پشتيبانى منطقه

area weight balance : علوم مهندسى : ترازوى مسطح

areal : مساحتى ،فضائى

areal cook : يک اشپز حسابى

areas : مناطق , نواحي

areca : درخت فوفل

arecanut : فوفل

Aref : عارف

areflexia : روانشناسى : بى بازتابى

aregular cook : اشپز حسابى ،اشپز رسمى

arena : پهنه , صحنه , جولانگاه , ميدان

arenaceous limestone : معمارى : سنگ اهک ريگ دار

arend roland : نجوم : ارند - رولاند

arenicolous : ماسه زي

areography : شرح بهرام يا مريخ

areola : هاله ،محوطه ء کوچک اطراف چيزى( مثل حلقه ء رنگين دور نوک پستان يا محوطه ء قرمزاطراف تاول)

areolar : هاله اى ،حلقه اى ،حفره اى

areology : گفتار در بهرام ،مبحث مريخ

ares : (افسانه ء يونان )خداى جنگ

Arezu : آرزو

argali : ارغالى

argent : (ک ).نقره ،سيم ،سفيدى ،پول نقره

argentation : اب نقره( دادن)

argentiferous : نقره دار

Argentina : آرژانتين

argentine : فلز اب نقره اى

argentine variation : ورزش : وارياسيون ارژانتين در دفاع کيمبريج اسپرينگز

Argentinian : آرژانتيني

argentometer : شيمى : نقره سنج

argentometry : شيمى : نقره سنجى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری