لغات مشابه
armature interference : الکترونيک : اغتشاش ارميچر

armature pocket : الکترونيک : شيار ارميچر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: