لغات مشابه
armature winding : سيم پيچي

armchair : صندلي دسته دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: