لغات مشابه
armguard : ورزش : قطعه چرمى محافظ دست کمانگير

armhole : جاى استين ،زيربغل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: