لغات مشابه
armor : جوشن

armor piercing : زره شکن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: