لغات مشابه
armor plate planer : علوم مهندسى : ماشين رنده ورق زرهى

armor plate rolling mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد ورق زرهى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: