لغات مشابه
armored cavalry : علوم نظامى : سوار زرهى

armored force : نيروي زرهي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: