لغات مشابه
army genetal classification test (agct) : روانشناسى : ازمون طبقه بندى عمومى ارتش

army group : علوم نظامى : گروه ارتش

army landing forces : علوم نظامى : نيروى زمينى شرکت کننده در عمليات اب خاکى نيروى زمينى پياده شونده در ساحل

army management structure : علوم نظامى : سازمان مديريت نيروى زمينى

army material command : علوم نظامى : فرماندهى اماد نيروى زمينى

army material program : علوم نظامى : برنامه تهيه اماد نيروى زمينى

army national guard : علوم نظامى : گارد ملى وابسته به نيروى زمينى

army of observation : عده ديدبانى

army personnel center : علوم نظامى : مرکز عمليات پرسنلى نيروى زمينى

army personnel system : علوم نظامى : سيستم عمليات پرسنلى نيروى زمينى

army postal clerk : علوم نظامى : متصدى پست ارتشى

army ready material program : علوم نظامى : برنامه بهبود امادگى رزمى اماد

army reserve command : علوم نظامى : فرماندهى احتياط نيروى زمينى قسمت احتياط ارتش

army standard score : علوم نظامى : نمرات استاندارد و اندازه هاى بدنى افراد

army stores : فروشگاه ارتش

army training test : علوم نظامى : راهنماى ازمايشات يکانهاى ارتشى راهنماى ازمايش يکانها

arndt eistert synthesis : شيمى : سنتز ارنت - ايسترت

arnica : ارنيقه ،چشم گاو

aroint : دورشو،خارج شو

aroma : ماده ء عطرى ،بوى خوش عطر،بو،رايحه

aromatic : خوشبو , گياه خوشبو

aromatic vinegar : محلول سرکه و کافور

aromatic hydrocarbons : شيمى : هيدروکربنهاى اروماتيک

aromatise : خوشبو ساختن

aromatization : عطر سازي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:





Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 477 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 477 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/17c3b95fa6bed3fcc414692a09d86ddc0680217b', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"CxgP2gYiiiJp5vPB6PTdMNNdMUQ56IR5osxhoowF";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"army depot";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:58:"علوم نظامى : امادگاه نيروى زمينى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=army-depot";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537819848;s:1:"c";i:1537819848;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/17c3b95fa6bed3fcc414692a09d86ddc0680217b', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"CxgP2gYiiiJp5vPB6PTdMNNdMUQ56IR5osxhoowF";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"army depot";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:58:"علوم نظامى : امادگاه نيروى زمينى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=army-depot";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537819848;s:1:"c";i:1537819848;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/17c3b95fa6bed3fcc414692a09d86ddc0680217b', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"CxgP2gYiiiJp5vPB6PTdMNNdMUQ56IR5osxhoowF";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"army depot";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:58:"علوم نظامى : امادگاه نيروى زمينى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=army-depot";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537819848;s:1:"c";i:1537819848;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('17c3b95fa6bed3fcc414692a09d86ddc0680217b', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"CxgP2gYiiiJp5vPB6PTdMNNdMUQ56IR5osxhoowF";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:10:"army depot";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:58:"علوم نظامى : امادگاه نيروى زمينى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://zooya.ir/?w=army-depot";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537819848;s:1:"c";i:1537819848;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58