لغات مشابه
army of observation : عده ديدبانى

army personnel center : علوم نظامى : مرکز عمليات پرسنلى نيروى زمينى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: