لغات مشابه
aroma : ماده ء عطرى ،بوى خوش عطر،بو،رايحه

aromatic : خوشبو , گياه خوشبو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: