لغات مشابه
aromatic : خوشبو , گياه خوشبو

aromatic vinegar : محلول سرکه و کافور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: