لغات مشابه
arousal threshold : روانشناسى : استانه انگيختگى

arouse : بيدار کردن ،برانگيختن ،تحريک کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: