لغات مشابه
articulata : جانوران حلقه دار

articulate : بندبند , مفصل دار کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: