لغات مشابه
articulated vehicle : علوم مهندسى : وسيله نقليه مفصلى

articulately : شمرده ،جدا جدا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: