لغات مشابه
articulation : تلفظ شمرده , مفصل بندي , طرز گفتار

articulation wales : معمارى : چوب بست مفصلى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: