لغات مشابه
artifice : استادى ،مهارت ،هنر،اختراع ،نيرنگ ،تزوير،تصنع

artificer : صنعت کار،پيشه ور،هنرمند

artifici tooth : دندان مصنوعى يا ساختگى ياعملى يا دستى

artificial : مصنوعي , ساختگي , غيرطبيعي

artificial aging : علوم هوايى : افزايش استحکام الومينيوم

artificial aids : ورزش : وسايل کمکى

artificial antenna : الکترونيک : انتن کمکى

artificial climbing : ورزش : صعود مصنوعى

artificial delay line : الکترونيک : خط تاخير

artificial expended clay : عمران : رس منبسط شده مصنوعى

artificial ground : الکترونيک : زمين مصنوعى

artificial insemination : تلقيح مصنوعي , بارورسازي مصنوعي

artificial intelligence : هوش مصنوعي , اطلاعات ساختگي

artificial lake : معمارى : درياچه مصنوعى

artificial language : زبان مصنوعي

artificial lighting : معمارى : روشنائى مصنوعى

artificial limbs : اندام مصنوعي

artificial magnet : الکترونيک : مغناطيس صنعتى

artificial mother : اسباب جوجه پرورى

artificial persons : قانون ـ فقه : اشخاص حقوقى

artificial recharge : عمران : تغذيه مصنوعى

artificial silk : شيمى : ابريشم مصنوعى

artificial suporters : ورزش : وسايل محافظتى

artificiality : مصنوعى يا ساختگى بودن

artificialize : مصنوعى کردن

artificially : بطور مصنوعى يا ساختگى

artiller : توپ خانه

artillerist : متخصص توپخانه

artillery : توپخانه , توپ

artillery (heavy) : علوم نظامى : توپخانه سنگين

artillery (light) : علوم نظامى : توپخانه سبک

artillery (medium) : علوم نظامى : توپخانه متوسط

artillery (very heavy) : علوم نظامى : توپخانه خيلى سنگين

artillery ammunition : علوم نظامى : مهمات توپخانه

artillery battalion : علوم نظامى : گردان توپخانه

artillery branch : علوم نظامى : رسته توپخانه

artillery brigade : علوم نظامى : تيپ توپخانه

artillery chart : علوم نظامى : طرح تير توپخانه

artillery fire plan : علوم نظامى : طرح اتش توپخانه

artillery group : علوم نظامى : گروه توپخانه

artillery liaison officer : علوم نظامى : افسر رابط توپخانه

artillery man : توپچى

artilleryman : توپچي

artily : هنرمندانه ،باهنرمندى

artiness : هنرمندى ،زيرکى ،مکارى

artiodactyl : (ج.ش ).سم شکافته ،داراى سم شکافته

artiodactyla : سم شکافتگان

artisan : افزارمند

artist : آرتيست , پرهنر , هنرور , اهل فن , ارباب هنر , هنرمند

artiste : اوازه خوان يا رقاص ،هنرور

artistic : هنرمندانه , هنري , باهنر

artistic aptitude : روانشناسى : استعداد هنرى

artistic work : کار ذوقي

artistical : هنرى ،هنرنما،هنراميز،صنعتى

artistically : بطور هنرمندانه يا هنرى

artistry : استعداد هنري , هنرمندي

artless : بي هنر , غير صنعتي

artlessly : بطور ساده ياغير صنعتى

artlessness : سادگى ،بى هنرى

artspeak : کامپيوتر : يک زبان برنامه نويسى است براى کمک به استفاده کنندگان کم تجربه طراحى شده است

arty : هنرنما

arundinaceous : نى مانند،بشکل نى

Arvand river : اروند رود

arvicide : کرم حشره کش ،که کرم حشره را ميکشد

Arya : آريا

Aryan : آريان , آرين

Aryan race : نژاد آريائي

arylamine : شيمى : اريل امين

arylboronic acid : شيمى : اريل بورونيک اسيد

aryne : شيمى : ارين

Arzhang : ارژنگ

as : بمنزله , بمثابه , مآب , بردم , بهشکل , در حالي که , همچنانکه , همانطور که , هنگامي که , همانطوريکه , همانگونه که , نظر بينکه , بشکل , بسان , بعنوان مثال , به صورت , آنطور , به عنوان , بصورت

as a deposit : قانون ـ فقه : امانتا"

as a matter of fact : حقيقت امر اينست که خوب بخواهيد بدانيد

as a partial payment : على الحساب

as a present : برسم پيشکشى

as a proxy : قانون ـ فقه : وکالتا"

as a result : در نتيجه

as a result of : در اثر , براثر , بر اثر , در نتيجه

as a rule : معمولا

as a sign of : به نشانه

as a token of : به نشانه

as a warning to others : براى عبرت ديگران

as an example : منباب

as before : کماکان , کما کان , بشرح فوق , کما في السابق

as big as : به اندازه

as compared to : نسبت به ،در مقابل

as early aspossible : هر چه بيشتر،هر چه زودتر

as ever : هرقدر( که)،مانند هميشه

as far as : تا انجاکه

as far as i can see : انچه من مى فهمم

as far as in me lies : انچه از من بر مى ايد،تا انجا که در حدود توانايى من است

as far as possible : بحد امکان

as far as the eye can reach : تا چشم کار مى کند

as far as the eye can see : تا چشم کار ميکند

as follows : بترتيب زير

as for : باتوجه به ،مربوط به ،(مانند)as for me

as for as i know : انچه من ميدانم ،تا انجا که من ميدانم( يا اگاه هستم)

as from : از تاريخ,،از

as good as : بهمان خوبي

as hush as death : خاموش چون مردگان

as if : انگار , پنداريکه , مثلينکه , پنداري که , انگاريکه , مانا که

as is well known : چنانکه همه کس بخوبى ميدانند،چنانکه مشهور ( يا معروف ) است

as it deserves : چنانکه بايد،بطور شايسته

as long as : تاموقعيکه , بمدت طولاني , تاوقتيکه , به شرط آن که , بمقدار زياد

as luck would have it : خوشبختانه يا بدبختانه

as many as : همانقدر... که ،هر چند تا....که

as matters stand : با وضع کنونى

as meek as a lamb : بسيار فروتن و بردبار،بسيار حليم

as memory serves : هر وقت بياد انسان بيايد

as much a : دو برابر،دو چندان

as much as : به اندازه , بقدر

as much as possible : هرچه بيشتر

as occasion arises : بالاقتضا

as of : از تاريخ

as often as : هرچند دفعه که

as one man : با يک زبان ،با يک صدا،به اتفاق مانند يک مرد

as opposed to : در مقابل

as promised : سر وعده

as ptoud as punch : بسيار متکبر و از خود راضى

as regards : نظر باينکه ،با توجه به اينکه ،اما،درباره ء

as soon as : بمجرد ينکه , بمحض ينکه , همينکه , بمجردي که , به محض ين که , به محض آنکه

as soon as possible : در اسرع وقت , هر چه زودتر , هرچه زودتر

as stiff as a poker : خيلى خشک

as such : بهمين سمت ،همينطور

as the case may be : بسته بمورد،تاچه مورد باشد

as the crow files : بخط مستقيم ،بخط راست

as the saying is : مثلى است مشهور

as though : )=as if(مثل اينکه

as thought : مثل اينکه ،(که ) گويى ،گويا

as to : عطف به

as usual : مطابق معمول , حسب العمول

as warning to : قانون ـ فقه : براى عبرت

as well : به خوبي

as well as : بخوبى ،بعلاوه ،ونيز،همچنين

as yet : هنوز،تاکنون

as you wish : به اختيار شماست ،هرطور که شما ميخواهيد( همانطور باشد)

as your please : هر طور ميل شما است ،اختيار با شماست

Asa : آسا

Asad : اسد

Asadollah : اسدالله

asafetida : انقوزه

Asal : عسل

asatabacca : اسارون شامى

asbestine : مانند پنبه نسوز

asbeston : عمران : پنبه نسوز

asbestos : پنبه کوهي

asbestos cement pipe : معمارى : لوله ازبست سيمان

asbestos cement slate : معمارى : ارداواز

asbestos insulated wire : الکترونيک : سيم با روکش نسوز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت بیمه اشخاص
پاورپوینت بیمه مهندسی
پاورپوینت بیمه نامه مسئولیت مدنی
پاورپوینت بیمه های مسئولیت
پاورپوینت تصمیم گیری بر اساس اطلاعات مربوط
"پاورپوینت فناوری (فصل هفتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)"
پژوهش طراحی سایت رستوران با Asp.net
ادبیات و پیشینه تحقیق هوش عاطفی
ادبیات و پیشینه تحقیق هوش معنوی
ادبیات و پیشینه تحقیق درباره مهارتهای رتباطی
دانلود نقشه ساختمان مسکونی 6طبقه بتنی و 1طبقه فلزی با جزئیات
آشنایی با مراحل و فرمت تست پکیج در پایپینگ
دانلود نقشه ساختمان مسکونی 1 طبقه با بهار خواب با سازه فلزی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ویژگی های شخصیت
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق هوش معنوی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق الگوهای ارتباطی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حمایت اجتماعی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خودکارآمدی تحصیلی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق رسانه