لغات مشابه
assertiveness : روانشناسى : جرات

assertor : اظهار کننده ،ادعا کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: