لغات مشابه
assignable : حوالهي , واگذاردني

assignants : قانون ـ فقه : اسکناس

assignat : اسکناس( در شورش فرانسه)

assignation : قرار ملاقات

assigned : گماشته

assigned role : روانشناسى : نقش محول

assignees in bankruptcy : هيئت تصفيه امور ورشکسته

assigner : واگذار کننده

assignment : گمارش , تکليف , گماشت

assignment operator : کامپيوتر : عملگر جايگزينى

assignor : واگذار کننده

assimilable : قابل تجانس

assimilatc : يکسان کردن ،هم جنس کردن ،مقايسه نمودن ،در بدن جذب شدن

assimilate : سازش کردن , شبيه ساختن , تلفيق کردن , هم جنس کردن , يکسان کردن , همانند ساختن

assimilative : شباهت دار

assimilator : همانند سازنده

assimilatory : هم جنس کننده ،هم جنس شونده ،شباهت دهنده

assion : گماردن ،نسبت دادن

assist : مراعات حال کردن , ياري نمودن , اعانه دادن , اعانه کردن , مساعدت کردن , استعانت دادن , ياري کردن , معاونت کردن

assistance : دستياري , معونت , مدد , همراهي , پيمردي , مساعدت , غياث , اعانت , نصر , معاونت , مددکاري , دست ياري

assistance seeking : معتضد

assistant : همياور , معين , معاظد , نيب , معاون , کمک , دستيار , نصير , مددکار , دست يار

assistant coach : ورزش : کمک مربى

assistant commissioner : بهريار

assistant manager : معاون رئيس اداره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی
دانلود وکتور قلعه-وکتور خفاش-وکتور گربه-وکتور درخت-وکتور کلاه-وکتور کدو-وکتور جمجمه-فایل کورل
دانلود پاورپوینت درباره تغذیه گیاهان زراعی
دانلود وکتور جمجمه-وکتور اسکلت-فایل کورل
دانلود پاورپوینت با موضوع تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی
دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه در سنين بلوغ و نوجوانی
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی
دانلود سزارین بهتر است یا زایمان طبیعی
دانلود پاورپوینت هماهنگی پردازه ها
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان اعداد سه رقمی
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان اعداد سه رقمی
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان اعداد سه رقمی
دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبستان اعداد سه رقمی


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6
:: دانلود دانلود پاورپوینت مکانیزم ربات ها
:: دانلود تست ذرات مغناطیسی
:: دانلود دانلود پاورپوینت پمپ های سانتریفوژ
:: دانلود دانلود پاورپوینت ام اس MS
:: دانلود پاورپوینت الكتروشوك درماني
:: دانلود مقیاس تفکر تأملی (RTS)


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6
:: دانلود دانلود پاورپوینت مکانیزم ربات ها
:: دانلود تست ذرات مغناطیسی
:: دانلود دانلود پاورپوینت پمپ های سانتریفوژ
:: دانلود دانلود پاورپوینت ام اس MS
:: دانلود مقیاس تفکر تأملی (RTS)
:: دانلود پاورپوینت Feeding the newborn dairy calf