لغات مشابه
assortment : طبقه بندي , جوري

assuage : ارام کردن ،تخفيف دادن

assuagement : فرونشانى ،تسکين ،تخفيف

assuasive : ساکت کننده

assumable : فرض کردنى ،بخود گرفتنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: