لغات مشابه
assumptive : فرضى ،فرض مسلم شده ،مغرور،متکبر

assurable : قابل اطمينان ،بيمه کردنى

assurance : اطمينان , پشتگرمي , خاطرجمعي , يقان , پشت گرمي

assurance factor : الکترونيک : ضريب اطمينان

assure : مطمئن کردن , خاطرجمع کردن , خاتر جمع کردن , اطمينان دادن , مطمئن ساختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: