معنی assurance factor

assurance factor
الکترونيک : ضريب اطمينان
کلمات مشابه

assure : مطمئن کردن , خاطرجمع کردن , خاتر جمع کردن , اطمينان دادن , مطمئن ساختن

assured : بيمه شده

assuredly : مطمئنا

assuredness : اطمينان ،ايقان

assurer : اطمينان دهنده

assuror : اطمينان دهنده

assyria : کشور آشور , آسور

Assyrian : آشوري , زبان آشوري , آسوري

assyriologist : متخصص در زبان و تاريخ و هنر اشور

assyriology : علم اشور شناسى ،مطالعه ء زبان و هنر و تاريخ اشور

astable : ناپايا،ناپايدار

astable noltivibrator : نوسان ساز ناپايا

astar board : در سمت راست کشتى( وقتى از عقب بجلو نگريسته شود)

astasia : روانشناسى : ناايستى

astasia abasia : روانشناسى : ناايستى - بدگامى

astatic couple : الکترونيک : زوج نامتوجه

astatic galvanometer : الکترونيک : گالوانومتر نامتوجه

astatic meter : الکترونيک : سنجه نامتوجه

astatic needle : الکترونيک : عقربه نامتوجه

aster : (گ.ش ).ستاره ،گل ستاره اى ،گل مينا

astereognosis : روانشناسى : ادراک پريشى بساوشى

asteria : ياقوت کبود

asterial : ستاره شکل

asteriated : متشعشع ،پرتودار،داراى اشعه ء ستاره مانند

asterisk : ستاره

asterism : نشان ستاره ،هر چيزى شبيه ستاره ،صورت فلکى ،برج ،دسته اى از ستارگان ،(نج ).روشنايى و نور،بشکل ستاره ء پنج پر

asterium : عنصر ويژه ستارگان

asteroid : شهاب آسماني , سياره خرد , شبيه ستاره , ستاره مانند , سيارک , ستارک

asteroidal : ستاره اى ،مانند ستاره

asteroidea : ستاره هاى دريايى

asthenic : ضعيف ،سست ،ناتوان

asthenic body type : روانشناسى : سنخ باريک تن

asthenopia : روانشناسى : ضعف بينايى

asthin as lath : لاغر،ترکه اى

asthma : تنگي نفس , تنگ نفس , ضيقالنفس , نفس تنگي , نفس تنگه

asthmatic : تنگ نفس , آسمي

astigmatic : (تش ).دچار بى نظمى در جليديه ء چشم ،نامنظمى عدسى چشم

astingency : گسى ،خاصيت قبض( مزاج)،سفتى ،سختى ،تندى ،درشتى ،خشونت

astir : در جنبش , در حرکت

astomatal : فاقد دهان

astomatous : بى دهان

aston dark space : الکترونيک : فضاى تاريک استن

astonied : گيج ،بيحس ،کر

astonish : متحير کردن , گيج کردن , بيهوش کردن , مبهوت کردن

astonished : گيج , مبهوت

astonishing : حيرت انگيز , حيرت آور , تحيرآور

astonishment : سرگشتگي , حيراني , گيجي , خيرگي , تحير

astound : گيج ،متحير،مبهوت کردن

astrachan : (جغ ).حاجى طرخان ،پوست بخارا،پوست قره کل

astraddle : گشاد گشاد

astragal : گچ برى گرد کوچک ،چنبره برجسته نزديک دهنه توپ

astragalus : استخوان قوزک يا اشتالنگ ،استخوان کعب

Astrakhan : حاجي ترخان

astral : شبيه ستاره

astral body : روانشناسى : شبح

astraphobia : روانشناسى : رعد و برق هراسى

astray : بي راه , بيراه , گمراه

astriction : قبض ،قيد

astrictive : قابض ،منقبض کننده

astride : )=astraddle(با پاهاى گشاد از هم

astringe : قبض کردن ،جمع کردن ،بستن ،بهم فشردن

astringency : قابضيت

astringent : جمع کننده , طاقت فرسا , گس , سخت گير

astro altitude : علوم نظامى : ارتفاع نجومى

astro tracker (nav) : علوم دريايى : ردياب ستاره اى

astrogate : کيهان نوردى کردن ،فضانورى کردن ،سفرکردن( بکرات ديگر)

astrolabe : استرلاب , اسطرلاب

astrologer : احکامي , منجم , رمال , طالع بين , ستاره شناس , وقت شناس

astrologic : نجومى ،وابسته به نجوم بينى يا طالع شناسى

astrological : هيئتي

astrologically : از روى علم نجوم يا طالع بينى

astrology : طالع بيني , ستاره شناسي , نجوم , رمالي

astronaut : فضانورد , کيهان نورد

astronautical : وابسته به فضانوردان

astronavigation : ستارهنوردي , فضانوردي

astronomer : ستارهشناس , اخترشناس , منجم , رصد نشين , فضاشناس , هيئت دان , اختر شناس

astronomic : نجومى ،عظيم ،بيشمار،وابسته به علم هيئت

astronomic atlas : نجوم : اطلس اخترشناسى

astronomic observation : علوم نظامى : ديدبانى نجومى

astronomical : سرسام آور , نجومي

astronomical constants (astron) : علوم دريايى : ثابتهاى نجومى

astronomical laws : احکام نجومي

astronomical table : جدول نجومي

astronomical tables : زيج

astronomical unit : علوم هوايى : واحد نجومى

astronomical unit (a.u) : نجوم : واحد نجومى

astronomically : از روى علم هيئت ،مطابق هيئت

astronomy : علم نجوم , ستاره شناسي , ستاره سنجي , طالع بيني , آسمان شناسي , ستارهشناسي

astrophotography : عکس بردارى از ستارگان براى تحقيقات فضايى

astrophysical : منسوب به فيزيک نجومى

astrophysicist : متخصص فيزيک نجومى

astroturf : ورزش : چمن مصنوعى

astrut : خرامان

astute : تيز هوش

astuteness : زيرکى ،هوشيارى ،موشکافى

astylar : بى ستون

asummetric : بى قرينه ،بى تناسب

asunder : جدا،سوا،دونيم ،دوقسمتى

asylum : پناهندگي , يتيم خانه , بست , بستگاه , نوانخانه

asymbolia : روانشناسى : نماد پريشى

معنی assurance factor به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی