لغات مشابه
astable : ناپايا،ناپايدار

astable noltivibrator : نوسان ساز ناپايا

astar board : در سمت راست کشتى( وقتى از عقب بجلو نگريسته شود)

astasia : روانشناسى : ناايستى

astasia abasia : روانشناسى : ناايستى - بدگامى

astatic couple : الکترونيک : زوج نامتوجه

astatic galvanometer : الکترونيک : گالوانومتر نامتوجه

astatic meter : الکترونيک : سنجه نامتوجه

astatic needle : الکترونيک : عقربه نامتوجه

aster : (گ.ش ).ستاره ،گل ستاره اى ،گل مينا

astereognosis : روانشناسى : ادراک پريشى بساوشى

asteria : ياقوت کبود

asterial : ستاره شکل

asteriated : متشعشع ،پرتودار،داراى اشعه ء ستاره مانند

asterisk : ستاره

asterism : نشان ستاره ،هر چيزى شبيه ستاره ،صورت فلکى ،برج ،دسته اى از ستارگان ،(نج ).روشنايى و نور،بشکل ستاره ء پنج پر

asterium : عنصر ويژه ستارگان

asteroid : شهاب آسماني , سياره خرد , شبيه ستاره , ستاره مانند , سيارک , ستارک

asteroidal : ستاره اى ،مانند ستاره

asteroidea : ستاره هاى دريايى

asthenic : ضعيف ،سست ،ناتوان

asthenic body type : روانشناسى : سنخ باريک تن

asthenopia : روانشناسى : ضعف بينايى

asthin as lath : لاغر،ترکه اى

asthma : تنگي نفس , تنگ نفس , ضيقالنفس , نفس تنگي , نفس تنگه

asthmatic : تنگ نفس , آسمي

astigmatic : (تش ).دچار بى نظمى در جليديه ء چشم ،نامنظمى عدسى چشم

astingency : گسى ،خاصيت قبض( مزاج)،سفتى ،سختى ،تندى ،درشتى ،خشونت

astir : در جنبش , در حرکت

astomatal : فاقد دهان

astomatous : بى دهان

aston dark space : الکترونيک : فضاى تاريک استن

astonied : گيج ،بيحس ،کر

astonish : متحير کردن , گيج کردن , بيهوش کردن , مبهوت کردن

astonished : گيج , مبهوت

astonishing : حيرت انگيز , حيرت آور , تحيرآور

astonishment : سرگشتگي , حيراني , گيجي , خيرگي , تحير

astound : گيج ،متحير،مبهوت کردن

astrachan : (جغ ).حاجى طرخان ،پوست بخارا،پوست قره کل

astraddle : گشاد گشاد

astragal : گچ برى گرد کوچک ،چنبره برجسته نزديک دهنه توپ

astragalus : استخوان قوزک يا اشتالنگ ،استخوان کعب

Astrakhan : حاجي ترخان

astral : شبيه ستاره

astral body : روانشناسى : شبح

astraphobia : روانشناسى : رعد و برق هراسى

astray : بي راه , بيراه , گمراه

astriction : قبض ،قيد

astrictive : قابض ،منقبض کننده

astride : )=astraddle(با پاهاى گشاد از هم

astringe : قبض کردن ،جمع کردن ،بستن ،بهم فشردن

astringency : قابضيت

astringent : جمع کننده , طاقت فرسا , گس , سخت گير

astro altitude : علوم نظامى : ارتفاع نجومى

astro tracker (nav) : علوم دريايى : ردياب ستاره اى

astrogate : کيهان نوردى کردن ،فضانورى کردن ،سفرکردن( بکرات ديگر)

astrolabe : استرلاب , اسطرلاب

astrologer : احکامي , منجم , رمال , طالع بين , ستاره شناس , وقت شناس

astrologic : نجومى ،وابسته به نجوم بينى يا طالع شناسى

astrological : هيئتي

astrologically : از روى علم نجوم يا طالع بينى

astrology : طالع بيني , ستاره شناسي , نجوم , رمالي

astronaut : فضانورد , کيهان نورد

astronautical : وابسته به فضانوردان

astronavigation : ستارهنوردي , فضانوردي

astronomer : ستارهشناس , اخترشناس , منجم , رصد نشين , فضاشناس , هيئت دان , اختر شناس

astronomic : نجومى ،عظيم ،بيشمار،وابسته به علم هيئت

astronomic atlas : نجوم : اطلس اخترشناسى

astronomic observation : علوم نظامى : ديدبانى نجومى

astronomical : سرسام آور , نجومي

astronomical constants (astron) : علوم دريايى : ثابتهاى نجومى

astronomical laws : احکام نجومي

astronomical table : جدول نجومي

astronomical tables : زيج

astronomical unit : علوم هوايى : واحد نجومى

astronomical unit (a.u) : نجوم : واحد نجومى

astronomically : از روى علم هيئت ،مطابق هيئت

astronomy : علم نجوم , ستاره شناسي , ستاره سنجي , طالع بيني , آسمان شناسي , ستارهشناسي

astrophotography : عکس بردارى از ستارگان براى تحقيقات فضايى

astrophysical : منسوب به فيزيک نجومى

astrophysicist : متخصص فيزيک نجومى

astroturf : ورزش : چمن مصنوعى

astrut : خرامان

astute : تيز هوش

astuteness : زيرکى ،هوشيارى ،موشکافى

astylar : بى ستون

asummetric : بى قرينه ،بى تناسب

asunder : جدا،سوا،دونيم ،دوقسمتى

asylum : پناهندگي , يتيم خانه , بست , بستگاه , نوانخانه

asymbolia : روانشناسى : نماد پريشى

asymetrical bars : ورزش : پارالل زنان

asymetry : الکترونيک : درجه عدم توازن يک مدار سه فاز

asymmetric : نامتقارن

asymmetric carbon : شيمى : کربن بى تقارن

asymmetric local deformation : شيمى : تغيير شکل موضعى بى تقارن

asymmetric molecule : شيمى : مولکول بى تقارن

asymmetric substance : شيمى : جسم بى تقارن

asymmetric system : شيمى : دستگاه بى تقارن

asymmetric top : شيمى : فرفره اى بى تقارن

asymmetrical : بي قرينه , نامتقارن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی thoughtful of profit , معنی thoughtfully , معنی thoughtfulness , معنی thoughtless , معنی thoughtlessly , معنی thoughtlessness , معنی thoughts , معنی thousand , معنی thousand and one , معنی thousands , معنی thousandth , معنی thraldom , معنی thrall , معنی thralldom , معنی thrash , معنی thrash or thresh , معنی thrasher , معنی thrasonical , معنی thraw , معنی thrawart , معنی thread , معنی thread rubber separator , معنی thread tap , معنی thread the needle , معنی threadbare , معنی threaded , معنی threaded tree , معنی threading , معنی threadless , معنی threadlike , معنی thready , معنی threap , معنی threat , معنی threat appeal , معنی Threaten , معنی threaten with death , معنی threatener , معنی threatening , معنی three , معنی three address , معنی three arm protractor , معنی three bladed knife , معنی three center bonding , معنی three centred curve , معنی three cornered , معنی three cushion billiards , معنی three days ago , معنی three days later , معنی three decker , معنی three dimensional , معنی three dimensional lattice , معنی three dimensional polymer , معنی three dimentional array , معنی three dimentional spreadsheet , معنی three doors of , معنی three f. , معنی three fold , معنی three form , معنی three gaited , معنی three handed , معنی three hundred , معنی three input adder , معنی three legged , معنی three masted , معنی three moment equation , معنی three necked flask , معنی three nitro toloen (tnt) , معنی three pass assembler , معنی three phase motor , معنی three piece , معنی three ply , معنی three ply board , معنی three score and ten , معنی three sided , معنی three square , معنی three stage least squares method (3sls) , معنی three successive defeats , معنی three thicknesses of cardboard , معنی three times , معنی three times two is six , معنی three turn , معنی three unit electrical system , معنی three way switch , معنی three whole years , معنی three wire generator , معنی three ball , معنی three bedroom residence , معنی three core cable , معنی three dimensional ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز