لغات مشابه
astable noltivibrator : نوسان ساز ناپايا

astar board : در سمت راست کشتى( وقتى از عقب بجلو نگريسته شود)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: