لغات مشابه
astatic needle : الکترونيک : عقربه نامتوجه

aster : (گ.ش ).ستاره ،گل ستاره اى ،گل مينا

astereognosis : روانشناسى : ادراک پريشى بساوشى

asteria : ياقوت کبود

asterial : ستاره شکل

asteriated : متشعشع ،پرتودار،داراى اشعه ء ستاره مانند

asterisk : ستاره

asterism : نشان ستاره ،هر چيزى شبيه ستاره ،صورت فلکى ،برج ،دسته اى از ستارگان ،(نج ).روشنايى و نور،بشکل ستاره ء پنج پر

asterium : عنصر ويژه ستارگان

asteroid : شهاب آسماني , سياره خرد , شبيه ستاره , ستاره مانند , سيارک , ستارک

asteroidal : ستاره اى ،مانند ستاره

asteroidea : ستاره هاى دريايى

asthenic : ضعيف ،سست ،ناتوان

asthenic body type : روانشناسى : سنخ باريک تن

asthenopia : روانشناسى : ضعف بينايى

asthin as lath : لاغر،ترکه اى

asthma : تنگي نفس , تنگ نفس , ضيقالنفس , نفس تنگي , نفس تنگه

asthmatic : تنگ نفس , آسمي

astigmatic : (تش ).دچار بى نظمى در جليديه ء چشم ،نامنظمى عدسى چشم

astingency : گسى ،خاصيت قبض( مزاج)،سفتى ،سختى ،تندى ،درشتى ،خشونت

astir : در جنبش , در حرکت

astomatal : فاقد دهان

astomatous : بى دهان

aston dark space : الکترونيک : فضاى تاريک استن

astonied : گيج ،بيحس ،کر

astonish : متحير کردن , گيج کردن , بيهوش کردن , مبهوت کردن

astonished : گيج , مبهوت

astonishing : حيرت انگيز , حيرت آور , تحيرآور

astonishment : سرگشتگي , حيراني , گيجي , خيرگي , تحير

astound : گيج ،متحير،مبهوت کردن

astrachan : (جغ ).حاجى طرخان ،پوست بخارا،پوست قره کل

astraddle : گشاد گشاد

astragal : گچ برى گرد کوچک ،چنبره برجسته نزديک دهنه توپ

astragalus : استخوان قوزک يا اشتالنگ ،استخوان کعب

Astrakhan : حاجي ترخان

astral : شبيه ستاره

astral body : روانشناسى : شبح

astraphobia : روانشناسى : رعد و برق هراسى

astray : بي راه , بيراه , گمراه

astriction : قبض ،قيد

astrictive : قابض ،منقبض کننده

astride : )=astraddle(با پاهاى گشاد از هم

astringe : قبض کردن ،جمع کردن ،بستن ،بهم فشردن

astringency : قابضيت

astringent : جمع کننده , طاقت فرسا , گس , سخت گير

astro altitude : علوم نظامى : ارتفاع نجومى

astro tracker (nav) : علوم دريايى : ردياب ستاره اى

astrogate : کيهان نوردى کردن ،فضانورى کردن ،سفرکردن( بکرات ديگر)

astrolabe : استرلاب , اسطرلاب

astrologer : احکامي , منجم , رمال , طالع بين , ستاره شناس , وقت شناس

astrologic : نجومى ،وابسته به نجوم بينى يا طالع شناسى

astrological : هيئتي

astrologically : از روى علم نجوم يا طالع بينى

astrology : طالع بيني , ستاره شناسي , نجوم , رمالي

astronaut : فضانورد , کيهان نورد

astronautical : وابسته به فضانوردان

astronavigation : ستارهنوردي , فضانوردي

astronomer : ستارهشناس , اخترشناس , منجم , رصد نشين , فضاشناس , هيئت دان , اختر شناس

astronomic : نجومى ،عظيم ،بيشمار،وابسته به علم هيئت

astronomic atlas : نجوم : اطلس اخترشناسى

astronomic observation : علوم نظامى : ديدبانى نجومى

astronomical : سرسام آور , نجومي

astronomical constants (astron) : علوم دريايى : ثابتهاى نجومى

astronomical laws : احکام نجومي

astronomical table : جدول نجومي

astronomical tables : زيج

astronomical unit : علوم هوايى : واحد نجومى

astronomical unit (a.u) : نجوم : واحد نجومى

astronomically : از روى علم هيئت ،مطابق هيئت

astronomy : علم نجوم , ستاره شناسي , ستاره سنجي , طالع بيني , آسمان شناسي , ستارهشناسي

astrophotography : عکس بردارى از ستارگان براى تحقيقات فضايى

astrophysical : منسوب به فيزيک نجومى

astrophysicist : متخصص فيزيک نجومى

astroturf : ورزش : چمن مصنوعى

astrut : خرامان

astute : تيز هوش

astuteness : زيرکى ،هوشيارى ،موشکافى

astylar : بى ستون

asummetric : بى قرينه ،بى تناسب

asunder : جدا،سوا،دونيم ،دوقسمتى

asylum : پناهندگي , يتيم خانه , بست , بستگاه , نوانخانه

asymbolia : روانشناسى : نماد پريشى

asymetrical bars : ورزش : پارالل زنان

asymetry : الکترونيک : درجه عدم توازن يک مدار سه فاز

asymmetric : نامتقارن

asymmetric carbon : شيمى : کربن بى تقارن

asymmetric local deformation : شيمى : تغيير شکل موضعى بى تقارن

asymmetric molecule : شيمى : مولکول بى تقارن

asymmetric substance : شيمى : جسم بى تقارن

asymmetric system : شيمى : دستگاه بى تقارن

asymmetric top : شيمى : فرفره اى بى تقارن

asymmetrical : بي قرينه , نامتقارن

asymmetrical conductivity : الکترونيک : برقرسانايى بى تقارن

asymmetrical distortion : اعوجاج نامتقارن

asymmetrical lift : علوم هوايى : براى نامتقارن

asymmetrical sideband transmission : الکترونيک : پخش باند جانبى مانده

asymmetry factor : عمران : ضريب عدم تفارن

asymmetry potential : شيمى : پتانسيل بى تقارنى

asymptomatic : (طب )بدون علامت ،بدون نشانه ء مرض

asymptote : مجانب

asymptotic curve : روانشناسى : منحنى مجانب

asynchronism : غيرهمزماني , غير معاصر

asynchronous : ناهمگام , غير همزمان

asynchronous admittance : الکترونيک : گذرايى ناهمزمان

asynchronous alternator : علوم مهندسى : ژنراتور اسنکرون

asynchronous commuinication : کامپيوتر : ارتباط ناهمزمان

asynchronous computer : کامپيوتر ناهنگام

asynchronous control : کنترل ناهمگام

asynchronous impedance : الکترونيک : ناگذرايى ناهمزمان

asynchronous motor : الکترونيک : موتور ناهمزمان

asynchronous reactance : الکترونيک : راکتانس ناهمزمان

asynchronous time division multiplexing : کامپيوتر : تسهيم زمانى ناهمگام

asynchronous transmission : مخابره ناهنگام

asynchrony : غير معاصر , بدون هموقتي

asyndetic : بدون حرف عطف ،بدون حرف ربط

asyndeton : حذف حرف عطف

asynergia : روانشناسى : ناهماهنگى عضلانى

at : بر حسب , به , به طرف , در , سر ساعت , بنابر , پهلوي , در خدمت , در ساعت , بقرار

at leisure : فرصت دار،فارغ ،بيکار،سر فرصت ،بى شتاب

at 12% interest : با بهره 12 درصد ( در سال)

at a fixed price : مقطا

at a gallop : (به ) چار نعل ،بتاخت

at a glance : در يک نگاه

at a great penny worth : گران ،به بهاى زياد

at a great rat : بسيار تند،بسرعت زياد

at a later period : بعدها،در موقع ديگر

at a laterd : بعدها،بعدا`،در اينده

at a loose end : بيکار

at a losses : گيج ،متحير،معطل

at a low price : بهاى کم ،بقيمت نازل

at a nonplus : حيران ،بى جوابى ،مبهوت

at a premium : با صرف ،با سود،بسيار مرغوب ،بسيار مطلوب

at a slow pace : (با گام ) اهسته

at a specified time : در وقت معين يا معلوم

at a stated time : در وقت معين

at a stretch : يک کش ،بى وقفه ،پشت سر هم

at a suitable time : در موقع مناسب

at a time : زماني

at about : به قيمت حدود

at all : اصلاً

at all adventures : هرچه پيش ايد،با هر مخاطره ،با هر پيشامد

at all events : در هر حال ،بهر وسيله که باشد

at all hazard : با هر گونه مخاطره ،هرچه بادا باد

at all points : درهمه جا،در همه نقاط

at all times : درهمه اوقات ،هميشه

at an overthwart : بطور اريب ،بطور متقاطع ،ازاين سو بان سو

at any cost : بهر قيمت

at any price : بهر بها،بهر قسمت که باشد

at any rate : در هر حال ،درهر صورت

at beat of drum : بصداى کوس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

نکات تکنیکی و استانداردهای جوشکاری(ANSI/AWS)
جزوه آموزشی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM
پاورپوینت بافت فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)
پاورپوینت معماری باروک
پاورپوینت بافت فرسوده همت آباد اصفهان
پاورپوینت مقایسه شهرسازی اصفهان در دوره صفوی با شهر آمستردام
پاورپوینت معماری در اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت معماری یونان باستان
پاورپوینت مجتمع مسکونی خیام
پاورپوینت مجموعه خانه عامری ها (کاشان)
پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VMکپنهانگ دانمارک
پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو ( تبریز )
پاورپوینت نظریه پردازان مرمت شهری
پاورپوینت موزه یهود برلین - آلمان
پاورپوینت بررسی فلسفه دین در معماری
پاورپوینت مبلمان شهری
پاورپوینت مجتمع مسکونی آلبیون
پاورپوینت طرح ساماندهی بافت فرسوده اراک (کوی رودکی)
پاورپوینت بررسی محله هرندی