لغات مشابه
at first push : در نخستين وهله

at first sight : در نظر اول ،بيک نگاه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: