لغات مشابه
at the very moment : همانگاه

at times : گاه گاهى ،گاه گاه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: