لغات مشابه
attractor : مجذوب کننده

attration : کشش ،جذب ،جاذبه ،کشندگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: