لغات مشابه
attributes of god : صفات يا اسامى خدا

attributing : بستن به

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: