لغات مشابه
attributing : بستن به

attributive : وصفي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: