لغات مشابه
attrited : فرسوده ،ساييده

attrition (test) : معمارى : ازمايش خرد شدگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: