لغات مشابه
au courant : )=up to date(در جريان روز،مطلع ،باخبر

au naturel : بحالت طبيعى ،ساده و بدون چاشنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: