لغات مشابه
auctorial : منسوب به نويسنده يا مولف

audacious : گستاخ , جسور , بي پروا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: