لغات مشابه
audaciousness : بى باکى ،بى پروايى ،گستاخى ،جسارت

audacity : بي باکي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: