لغات مشابه
audibility : رسائي , قابليت استماع

audibility limit : روانشناسى : حد شنودپذيرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: