لغات مشابه
auditory acuity : روانشناسى : تيزحسى شنيدارى

auditory agnosia : روانشناسى : ادراک پريشى شنيدارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: