لغات مشابه
auditory agnosia : روانشناسى : ادراک پريشى شنيدارى

auditory aphasia : روانشناسى : زبان پريشى شنيدارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: