لغات مشابه
auditory aphasia : روانشناسى : زبان پريشى شنيدارى

auditory apperception test : روانشناسى : ازمون اندريافت شنيدارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: