لغات مشابه
aught : )=anything(چيزى ،هر چيزى ،بهيچوجه ،ابدا،صفر،(ک ).هيچ چيز

augmentable : قابل افزايش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: