لغات مشابه
aurally handicapped : روانشناسى : معلول شنيدارى

aureate : طلايى رنگ ،طلايى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: