لغات مشابه
auscultator : گوش کننده صداهاى درونى بدن

ausformig : علوم مهندسى : سخت گردانى اوستينيتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: