لغات مشابه
auspicate : بمبارکى افتتاح کردن ،گشودن ،پيشگويى کردن

auspice : تطير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: