لغات مشابه
authentical : صحيح ،معتبر،موثق

authenticate : اعتباردادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: