لغات مشابه
authenticity : اصالت , سنديت , صحت و سقم

authenticity of a document : قانون ـ فقه : اعتبار سند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: