لغات مشابه
authorial : موبوط به مصنف يا نويسنده

authoring system : کامپيوتر : سيستم مسئول

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: