لغات مشابه
authoritarian : طرفدار استبداد

authoritative : حاکمانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: