لغات مشابه
autumn : خزان , پييز , برگ ريزان , پائيز , خريف

autumnal : خزاني , خريفي

aux : کامپيوتر : در DOS اختصار پورت يا درگاه کمکى است که پورت ارتباطات را در DOS به عنوان پيش فرض استفاده مى کند

auxesis : (زيست شناسى )رشد توام با عدم تقسيم ياخته ،تفصيل ،بسط،تقويت ،افزايش ،مبالغه

auxiliary : کمکي

auxiliary activity : قانون ـ فقه : فعاليت فرعى

auxiliary charger : عمران : شارژکننده کمکى

auxiliary circuit : الکترونيک : مدار يدکى

auxiliary construction : معمارى : ساختمان کومکى

auxiliary control surfaces : علوم هوايى : سطوح فرامين کمکى

auxiliary ego : روانشناسى : خود کمکى

auxiliary fleet : علوم دريايى : ناوگان تدارکاتى

auxiliary flight surfaces : علوم هوايى : سطوح پرواز کمکى

auxiliary landing field (alf) : علوم نظامى : فرودگاه کمکى

auxiliary operatich : عمل کمکي

auxiliary power unit : علوم هوايى : واحد قدرت کمکى

auxiliary rotor : علوم هوايى : رتور کمکى

auxiliary sailing vessel : علوم دريايى : کشتى بادى موتوردار

auxiliary section : معمارى : برش کومکى

auxiliary service : علوم دريايى : خدمات جنبى

auxiliary ship : علوم دريايى : کشتى تدارکاتى

auxiliary spark gap : الکترونيک : دهانه جرقه يدکى

auxiliary storage : انبار کمکي

auxiliary switch : الکترونيک : کليد فرعى

auxiliary verb : فعل معين

auxiliary view : علوم هوايى : نماى کمکى

auxiliary work : معمارى : کارهاى اضافى

auxin : هورمون گياهى

auxochrome : شيمى : رنگيار

auyomated : خودکار شده ،خودکار

av : معکوس

Ava : آوا

avaiiability : فراهم بودن ،موجود بودن ،بدرد خوردن ،شرط يا صفت لازم

avail : بکار خوردن , سودمند بودن

availabe time : کامپيوتر : زمان مورد قبول

availability : شخص مفيد , فراهمي , دسترسي , دست يابي

availability edit : علوم نظامى : بررسى موجود بودن اقلام درخواستى

availability factor : علوم نظامى : ضريب امادگى عملياتى هواپيماها يا ناوها ضريب قابليت استفاده

availability principle : روانشناسى : اصل دسترسى پذيرى

available : قابل دريافت , در دست , فراهم , دسترس , موجود , دست ياب

available balance : بازرگانى : مانده موجود

available by : بازرگانى : در دسترس از طريق.....

available cash : قانون ـ فقه : موجودى بانک بدون در نظر گرفتن چکهايى که در دست مشتريان است و هنوز به بانک ارائه نشده است

available goods : بازرگانى : کالاهاى موجود

available magnification : شيمى : بزرگنمايى مفيد

available storage capacity : معمارى : گنجايش مفيد مخزن

available with : بازرگانى : در دسترس نزد.....

availablity : دسترس پذيرى

availably : سودمندانه

avalanch : زيست شناسى : بهمن

avalanche : بهمن

avalement : ورزش : حالت فنرى زانو

avant garde : پيشرو و موجد( سبک و طريقه هنرى)

avant courier : پيشرو، (در جمع ) پيشاهنگ

avarice : زياده جويى ،از،حرص ،طمع

avaricious : زيادهجو

avariciously : از روى طمع

avariciousness : لئامت ،خست ،ازمندى

avaunt : دستور اخراج ،برو

avco cup : ورزش : جام جهانى انجمن هاکى

ave : بدرود،خداحافظ،سلام ،خدا نگهدار

avenge : دادگيري کردن

avenger : انتقام گيرنده , انتقام جو , انتقام گير , منتقم , خونخواه , دادگير

avenger of blood : قانون ـ فقه : ولى دم

avenging : انتقام گيري

avens : (گ.ش ).علف مبارک از تيره گل سرخيان

aventurin : سنگ دلربا،حجرالبرق

aventurous : پرحادثه ،مخاطره طلب ،مخاطره اميز

avenuse : خيابان وسيع

aver : از روى يقين گفتن ،بطور قطع اظهار داشتن ،اثبات کردن ،تصديق کردن ،بحق دانستن

average : متوسط , معدل , حد متوست , ميانگين , متعارفي

average adjuster : بازرگانى : کارشناس تعيين خسارت بيمه

average adjustment : بازرگانى : تصفيه خسارت

average annual precipitation : عمران : متوسط بارندگى سالينه

average cost pricing : بازرگانى : قيمت گذارى بر اساس هزينه متوسط

average costs : قانون ـ فقه : معدل هزينه کل محصولات

average degree of polymerization : شيمى : درجه متوسط بسپارش

average depth : علوم نظامى : عمق متوسط

average efficiency : الکترونيک : بازده متوسط

average error : شيمى : خطاى ميانگين

average evoked potential (aep) : روانشناسى : پتانسيل فراخوانده متوسط

average expense : بازرگانى : هزينه متوسط

average fixed cost : بازرگانى : هزينه ثابت متوسط

average input : بازرگانى : نهاده متوسط

average intensity : علوم هوايى : شدت جريان متوسط

average kinetic energy : شيمى : انرژى متوسط جنبشى

average limit of ice : علوم نظامى : حد متوسط يخ

average marginal relationship : بازرگانى : رابطه مفاهيم متوسط و نهائى

average molecular speed : شيمى : سرعت مولکولى متوسط

average net return : بازرگانى : بازده خالص متوسط

average of : معدل گرفتن

average output : بازرگانى : محصول متوسط

average particular : قانون ـ فقه : خسارت وارده بر کشتى

average payment : بازرگانى : پرداخت متوسط

average purchase rate : بازرگانى : نرخ متوسط خريد

average return : بازرگانى : بازده متوسط

average revenue product : بازرگانى : درامد متوسط محصول

average seek time : مدت متوسط جستجو

average tax rate : بازرگانى : نزخ متوسط ماليات

average total cost : بازرگانى : هزينه متوسط کل

average voltage : الکترونيک : ولتاژ متوسط

averagely : بطور متوسط

averagly : روى هم رفته ،بطور متوسط

averment : اظهار محض

avernus : مناطق جهنمى ،جهنم

averruncator : يکجور قيچى که با ان شاخه هاى بلندتر از قدرس را ميزنند

averse : بيزار،مخالف ،متنفر،برخلاف ميل

aversion : بدآمدن , نفرت

aversion therapy : روانشناسى : درمان اجتنابى

aversive : روانشناسى : ازارنده

aversive stimulus : روانشناسى : محرک ازارنده

avert : برگرداندن ،گردانيدن ،دفع کردن ،گذراندن ،بيزار کردن ،بيگانه کردن ،منحرف کردن

avertible : برگردانى ،قابل دفع

aves : طبقه مرغان

avesta : کتاب زرتشت , اوستا

avestan : زبان اوستايى ،زبان باستانى ايران

avgas : سوخت طياره

avian : مرغي

avianize : ضعيف کردن ويروس بعلت کشت مکرر در جنين جوجه

aviarist : مرغدار , متصدي مرغان

aviary : مرغداني , محل پرندگان

aviate : هواپيما راني کردن

aviation : هوانوردي , هواپيمائي , هواپيميي کشوري , هوا نوردي

aviation channels : الکترونيک : کانالهاى هوايى

aviation convention : عرف هوانوردي

aviation fuel : علوم نظامى : سوخت هواپيما

aviation gasoline : علوم مهندسى : بنزين هواپيما

aviation life support equipment : علوم نظامى : وسايل حفظ جان مسافرين در پرواز سينه بند نجات

aviation ordnance , man (ao) : علوم نظامى : متخصص جنگ افزار هواپيما

aviation psychology : روانشناسى : روانشناسى هوانوردى

aviation snips : علوم هوايى : قيچى دستى مرکبى براى بريدن ورقه هاى فلزى

aviation sotre keeper (ask) : علوم نظامى : انبار دار قسمت هواپيمايى

aviation structural mechanic (asm) : علوم نظامى : مکانيک بدنه هواپيما

aviation weather : علوم هوايى : مشخصات ويژه اب و هوايى که به پرواز و عملکرد هواپيما مربوط ميشود

aviation aeronautics : علوم هوايى : هوانوردى

aviationelectronic : علوم هوايى : بکارگيرى الکترونيک در صنعت هوانوردى يا فضانوردى

aviator : هوانورد

Avicenna : بو علي سينا

aviculture : مرغداري

aviculturist : پرورنده مرغ

avid : حريص ،ازمند،مشتاق ،ارزومند،متمايل

avidity : حرص

avidly : مشتاقانه

avifauna : کليه مرغان يک سرزمين ،پرندگان يک ناحيه

avigation : هوانوردى ،فن هدايت هواپيما

aviod : دورى کردن از،پرهيزکردن از،طفره زدن از،اجتناب کردن از

avionic : مربوط به دستگاههاى خودکار هواپيما

avirulent : غير بيماريزا،بدون شدت

avitaminosis : (طب )کمبود ويتامينها در بدن

Avizeh : آويزه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری