لغات مشابه
avenge : دادگيري کردن

avenger : انتقام گيرنده , انتقام جو , انتقام گير , منتقم , خونخواه , دادگير

avenger of blood : قانون ـ فقه : ولى دم

avenging : انتقام گيري

avens : (گ.ش ).علف مبارک از تيره گل سرخيان

aventurin : سنگ دلربا،حجرالبرق

aventurous : پرحادثه ،مخاطره طلب ،مخاطره اميز

avenuse : خيابان وسيع

aver : از روى يقين گفتن ،بطور قطع اظهار داشتن ،اثبات کردن ،تصديق کردن ،بحق دانستن

average : متوسط , معدل , حد متوست , ميانگين , متعارفي

average adjuster : بازرگانى : کارشناس تعيين خسارت بيمه

average adjustment : بازرگانى : تصفيه خسارت

average annual precipitation : عمران : متوسط بارندگى سالينه

average cost pricing : بازرگانى : قيمت گذارى بر اساس هزينه متوسط

average costs : قانون ـ فقه : معدل هزينه کل محصولات

average degree of polymerization : شيمى : درجه متوسط بسپارش

average depth : علوم نظامى : عمق متوسط

average efficiency : الکترونيک : بازده متوسط

average error : شيمى : خطاى ميانگين

average evoked potential (aep) : روانشناسى : پتانسيل فراخوانده متوسط

average expense : بازرگانى : هزينه متوسط

average fixed cost : بازرگانى : هزينه ثابت متوسط

average input : بازرگانى : نهاده متوسط

average intensity : علوم هوايى : شدت جريان متوسط

average kinetic energy : شيمى : انرژى متوسط جنبشى

average limit of ice : علوم نظامى : حد متوسط يخ

average marginal relationship : بازرگانى : رابطه مفاهيم متوسط و نهائى

average molecular speed : شيمى : سرعت مولکولى متوسط

average net return : بازرگانى : بازده خالص متوسط

average of : معدل گرفتن

average output : بازرگانى : محصول متوسط

average particular : قانون ـ فقه : خسارت وارده بر کشتى

average payment : بازرگانى : پرداخت متوسط

average purchase rate : بازرگانى : نرخ متوسط خريد

average return : بازرگانى : بازده متوسط

average revenue product : بازرگانى : درامد متوسط محصول

average seek time : مدت متوسط جستجو

average tax rate : بازرگانى : نزخ متوسط ماليات

average total cost : بازرگانى : هزينه متوسط کل

average voltage : الکترونيک : ولتاژ متوسط

averagely : بطور متوسط

averagly : روى هم رفته ،بطور متوسط

averment : اظهار محض

avernus : مناطق جهنمى ،جهنم

averruncator : يکجور قيچى که با ان شاخه هاى بلندتر از قدرس را ميزنند

averse : بيزار،مخالف ،متنفر،برخلاف ميل

aversion : بدآمدن , نفرت

aversion therapy : روانشناسى : درمان اجتنابى

aversive : روانشناسى : ازارنده

aversive stimulus : روانشناسى : محرک ازارنده

avert : برگرداندن ،گردانيدن ،دفع کردن ،گذراندن ،بيزار کردن ،بيگانه کردن ،منحرف کردن

avertible : برگردانى ،قابل دفع

aves : طبقه مرغان

avesta : کتاب زرتشت , اوستا

avestan : زبان اوستايى ،زبان باستانى ايران

avgas : سوخت طياره

avian : مرغي

avianize : ضعيف کردن ويروس بعلت کشت مکرر در جنين جوجه

aviarist : مرغدار , متصدي مرغان

aviary : مرغداني , محل پرندگان

aviate : هواپيما راني کردن

aviation : هوانوردي , هواپيمائي , هواپيميي کشوري , هوا نوردي

aviation channels : الکترونيک : کانالهاى هوايى

aviation convention : عرف هوانوردي

aviation fuel : علوم نظامى : سوخت هواپيما

aviation gasoline : علوم مهندسى : بنزين هواپيما

aviation life support equipment : علوم نظامى : وسايل حفظ جان مسافرين در پرواز سينه بند نجات

aviation ordnance , man (ao) : علوم نظامى : متخصص جنگ افزار هواپيما

aviation psychology : روانشناسى : روانشناسى هوانوردى

aviation snips : علوم هوايى : قيچى دستى مرکبى براى بريدن ورقه هاى فلزى

aviation sotre keeper (ask) : علوم نظامى : انبار دار قسمت هواپيمايى

aviation structural mechanic (asm) : علوم نظامى : مکانيک بدنه هواپيما

aviation weather : علوم هوايى : مشخصات ويژه اب و هوايى که به پرواز و عملکرد هواپيما مربوط ميشود

aviation aeronautics : علوم هوايى : هوانوردى

aviationelectronic : علوم هوايى : بکارگيرى الکترونيک در صنعت هوانوردى يا فضانوردى

aviator : هوانورد

Avicenna : بو علي سينا

aviculture : مرغداري

aviculturist : پرورنده مرغ

avid : حريص ،ازمند،مشتاق ،ارزومند،متمايل

avidity : حرص

avidly : مشتاقانه

avifauna : کليه مرغان يک سرزمين ،پرندگان يک ناحيه

avigation : هوانوردى ،فن هدايت هواپيما

aviod : دورى کردن از،پرهيزکردن از،طفره زدن از،اجتناب کردن از

avionic : مربوط به دستگاههاى خودکار هواپيما

avirulent : غير بيماريزا،بدون شدت

avitaminosis : (طب )کمبود ويتامينها در بدن

Avizeh : آويزه

avocado : اوکادو

avocational : وابسته بکار فرعى

avocet : (ج.ش ).نوعى مرغ دراز پا(مثل مرغ ماهيخوار)

avoid : اجتناب کردن , پرهيز کردن , تحاشي کردن , احتراز کردن , اعراض کردن , شانه خالي کردن , طفره رفتن از , پرهيختن

avoidable : اجتناب پذير

avoidable costs : بازرگانى : هزينه هاى قابل اجتناب

avoidancae training : روانشناسى : اجتناب اموزى

avoidance : حذر , اجتناب , تحاشي , احتراز , تجنت

avoidance behavior : روانشناسى : رفتار اجتنابى

avoidance clause : بازرگانى : شرط لغو

avoidance conditioning : روانشناسى : شرطى کردن اجتنابى

avoidance gradient : روانشناسى : شيب اجتناب

avoidance learning : روانشناسى : يادگيرى اجتنابى

avoidance of a contract : بازرگانى : لغو يک قرارداد

avoidance reaction : روانشناسى : واکنش اجتنابى

avoidance avoidance conflict : روانشناسى : تعارض اجتنابى - اجتنابى

avoided : محذور

avoiding : اعراض

avoidless : ناگزير،غير قابل احتراز

avoirdupois : اشياء و اجناسى که با توزين فروخته ميشوند،مقياس وزن اجناس سنگين ،سنگينى ،وزن

avoirdupois weight : اوزان و مقياسات اجناس

avouch : مستقر ساختن

avouchment : اقرار،تصديق ،اظهار

avowal : اظهار آشکار

avowed : اعتراف شده

avowedly : معترفا

avowtry : قانون ـ فقه : زنا کردن

avulse : از جا کندن ،کشيدن

avulsion : (حق ).جدا شدن زمينى از يک ملک و پيوستن بملک ديگر در نتيجه سيل يا تغيير مسيررودخانه

avuncular : مرتهن ياگروگير

await : انتظار کشيدن , در انتظار بودن

awake : بيدار , بيداري کشيدن , بيدار ماندن

awaken : بيدار کردن ،بيدار شدن

awakened : بيدار ( شده) ،اگاهى يافته

awakener : بيدار کننده

awakening : بيدار کننده ،مهيج ،بيدارى ،نهفت ،جنبش

award : اعطا کردن , اعطاء کردن , جيزه

award a contract : بازرگانى : قراردادى را واگذار کردن

award of damages : بازرگانى : جبران خسارت

award of experts : بازرگانى : نظر کارشناسان

awardable : قابل اعطاء

awarder : اعطاء کننده

awarding of points : ورزش : امتياز دادن

awards : جويز

Aware : آگاه ، دان

aware : ملتفت , مسبوق , هشيار , مطلع , هوشيا , باخبر , واقف , نسبوق بودن , آگاه , بر حذر , ببااطلاع , آگه

Aware : آگاه ، دان

awareness : هشياري , هوشياري , آگاهي

away : کنار , متصلا , بيک طرف , دوراز , فاصلهدار

awe : هيبت , هيبت دادن

awe inspiring : باهيبت

aweary : )=wearied(خسته

aweather : در جهت باد،در جهت وزش باد

awesome : وحشت آور

awestricken : وحشت زده ،خوف زده

awestruck : خوف زده

awful : مهيب يا ترسناک ،ترس ،عظمت

awfully : بطور مهيب ،بسيار

awfulness : وحشت

awhile : مدتي , يک چندي

awhirl : گردابى ،گردبادى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری