لغات مشابه
avenger of blood : قانون ـ فقه : ولى دم

avenging : انتقام گيري

avens : (گ.ش ).علف مبارک از تيره گل سرخيان

aventurin : سنگ دلربا،حجرالبرق

aventurous : پرحادثه ،مخاطره طلب ،مخاطره اميز

avenuse : خيابان وسيع

aver : از روى يقين گفتن ،بطور قطع اظهار داشتن ،اثبات کردن ،تصديق کردن ،بحق دانستن

average : متوسط , معدل , حد متوست , ميانگين , متعارفي

average adjuster : بازرگانى : کارشناس تعيين خسارت بيمه

average adjustment : بازرگانى : تصفيه خسارت

average annual precipitation : عمران : متوسط بارندگى سالينه

average cost pricing : بازرگانى : قيمت گذارى بر اساس هزينه متوسط

average costs : قانون ـ فقه : معدل هزينه کل محصولات

average degree of polymerization : شيمى : درجه متوسط بسپارش

average depth : علوم نظامى : عمق متوسط

average efficiency : الکترونيک : بازده متوسط

average error : شيمى : خطاى ميانگين

average evoked potential (aep) : روانشناسى : پتانسيل فراخوانده متوسط

average expense : بازرگانى : هزينه متوسط

average fixed cost : بازرگانى : هزينه ثابت متوسط

average input : بازرگانى : نهاده متوسط

average intensity : علوم هوايى : شدت جريان متوسط

average kinetic energy : شيمى : انرژى متوسط جنبشى

average limit of ice : علوم نظامى : حد متوسط يخ

average marginal relationship : بازرگانى : رابطه مفاهيم متوسط و نهائى

average molecular speed : شيمى : سرعت مولکولى متوسط

average net return : بازرگانى : بازده خالص متوسط

average of : معدل گرفتن

average output : بازرگانى : محصول متوسط

average particular : قانون ـ فقه : خسارت وارده بر کشتى

average payment : بازرگانى : پرداخت متوسط

average purchase rate : بازرگانى : نرخ متوسط خريد

average return : بازرگانى : بازده متوسط

average revenue product : بازرگانى : درامد متوسط محصول

average seek time : مدت متوسط جستجو

average tax rate : بازرگانى : نزخ متوسط ماليات

average total cost : بازرگانى : هزينه متوسط کل

average voltage : الکترونيک : ولتاژ متوسط

averagely : بطور متوسط

averagly : روى هم رفته ،بطور متوسط

averment : اظهار محض

avernus : مناطق جهنمى ،جهنم

averruncator : يکجور قيچى که با ان شاخه هاى بلندتر از قدرس را ميزنند

averse : بيزار،مخالف ،متنفر،برخلاف ميل

aversion : بدآمدن , نفرت

aversion therapy : روانشناسى : درمان اجتنابى

aversive : روانشناسى : ازارنده

aversive stimulus : روانشناسى : محرک ازارنده

avert : برگرداندن ،گردانيدن ،دفع کردن ،گذراندن ،بيزار کردن ،بيگانه کردن ،منحرف کردن

avertible : برگردانى ،قابل دفع

aves : طبقه مرغان

avesta : کتاب زرتشت , اوستا

avestan : زبان اوستايى ،زبان باستانى ايران

avgas : سوخت طياره

avian : مرغي

avianize : ضعيف کردن ويروس بعلت کشت مکرر در جنين جوجه

aviarist : مرغدار , متصدي مرغان

aviary : مرغداني , محل پرندگان

aviate : هواپيما راني کردن

aviation : هوانوردي , هواپيمائي , هواپيميي کشوري , هوا نوردي

aviation channels : الکترونيک : کانالهاى هوايى

aviation convention : عرف هوانوردي

aviation fuel : علوم نظامى : سوخت هواپيما

aviation gasoline : علوم مهندسى : بنزين هواپيما

aviation life support equipment : علوم نظامى : وسايل حفظ جان مسافرين در پرواز سينه بند نجات

aviation ordnance , man (ao) : علوم نظامى : متخصص جنگ افزار هواپيما

aviation psychology : روانشناسى : روانشناسى هوانوردى

aviation snips : علوم هوايى : قيچى دستى مرکبى براى بريدن ورقه هاى فلزى

aviation sotre keeper (ask) : علوم نظامى : انبار دار قسمت هواپيمايى

aviation structural mechanic (asm) : علوم نظامى : مکانيک بدنه هواپيما

aviation weather : علوم هوايى : مشخصات ويژه اب و هوايى که به پرواز و عملکرد هواپيما مربوط ميشود

aviation aeronautics : علوم هوايى : هوانوردى

aviationelectronic : علوم هوايى : بکارگيرى الکترونيک در صنعت هوانوردى يا فضانوردى

aviator : هوانورد

Avicenna : بو علي سينا

aviculture : مرغداري

aviculturist : پرورنده مرغ

avid : حريص ،ازمند،مشتاق ،ارزومند،متمايل

avidity : حرص

avidly : مشتاقانه

avifauna : کليه مرغان يک سرزمين ،پرندگان يک ناحيه

avigation : هوانوردى ،فن هدايت هواپيما

aviod : دورى کردن از،پرهيزکردن از،طفره زدن از،اجتناب کردن از

avionic : مربوط به دستگاههاى خودکار هواپيما

avirulent : غير بيماريزا،بدون شدت

avitaminosis : (طب )کمبود ويتامينها در بدن

Avizeh : آويزه

avocado : اوکادو

avocational : وابسته بکار فرعى

avocet : (ج.ش ).نوعى مرغ دراز پا(مثل مرغ ماهيخوار)

avoid : اجتناب کردن , پرهيز کردن , تحاشي کردن , احتراز کردن , اعراض کردن , شانه خالي کردن , طفره رفتن از , پرهيختن

avoidable : اجتناب پذير

avoidable costs : بازرگانى : هزينه هاى قابل اجتناب

avoidancae training : روانشناسى : اجتناب اموزى

avoidance : حذر , اجتناب , تحاشي , احتراز , تجنت

avoidance behavior : روانشناسى : رفتار اجتنابى

avoidance clause : بازرگانى : شرط لغو

avoidance conditioning : روانشناسى : شرطى کردن اجتنابى

avoidance gradient : روانشناسى : شيب اجتناب

avoidance learning : روانشناسى : يادگيرى اجتنابى

avoidance of a contract : بازرگانى : لغو يک قرارداد

avoidance reaction : روانشناسى : واکنش اجتنابى

avoidance avoidance conflict : روانشناسى : تعارض اجتنابى - اجتنابى

avoided : محذور

avoiding : اعراض

avoidless : ناگزير،غير قابل احتراز

avoirdupois : اشياء و اجناسى که با توزين فروخته ميشوند،مقياس وزن اجناس سنگين ،سنگينى ،وزن

avoirdupois weight : اوزان و مقياسات اجناس

avouch : مستقر ساختن

avouchment : اقرار،تصديق ،اظهار

avowal : اظهار آشکار

avowed : اعتراف شده

avowedly : معترفا

avowtry : قانون ـ فقه : زنا کردن

avulse : از جا کندن ،کشيدن

avulsion : (حق ).جدا شدن زمينى از يک ملک و پيوستن بملک ديگر در نتيجه سيل يا تغيير مسيررودخانه

avuncular : مرتهن ياگروگير

await : انتظار کشيدن , در انتظار بودن

awake : بيدار , بيداري کشيدن , بيدار ماندن

awaken : بيدار کردن ،بيدار شدن

awakened : بيدار ( شده) ،اگاهى يافته

awakener : بيدار کننده

awakening : بيدار کننده ،مهيج ،بيدارى ،نهفت ،جنبش

award : اعطا کردن , اعطاء کردن , جيزه

award a contract : بازرگانى : قراردادى را واگذار کردن

award of damages : بازرگانى : جبران خسارت

award of experts : بازرگانى : نظر کارشناسان

awardable : قابل اعطاء

awarder : اعطاء کننده

awarding of points : ورزش : امتياز دادن

awards : جويز

Aware : آگاه ، دان

aware : ملتفت , مسبوق , هشيار , مطلع , هوشيا , باخبر , واقف , نسبوق بودن , آگاه , بر حذر , ببااطلاع , آگه

Aware : آگاه ، دان

awareness : هشياري , هوشياري , آگاهي

away : کنار , متصلا , بيک طرف , دوراز , فاصلهدار

awe : هيبت , هيبت دادن

awe inspiring : باهيبت

aweary : )=wearied(خسته

aweather : در جهت باد،در جهت وزش باد

awesome : وحشت آور

awestricken : وحشت زده ،خوف زده

awestruck : خوف زده

awful : مهيب يا ترسناک ،ترس ،عظمت

awfully : بطور مهيب ،بسيار

awfulness : وحشت

awhile : مدتي , يک چندي

awhirl : گردابى ،گردبادى

Awkward : دست و پا چلفتی ، شرمسارانه

Awkward : دست و پا چلفتی ، شرمسارانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی
مجموعه سوالات با ارزش گزینش و مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی زراعی باغبانی
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها
کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2)
نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت
نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت
کتاب اشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول)
سخنرانی ویژه جوانان دم بخت و همه زن و شوهران
نمونه سوالات مشترک آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت تمام رسته های شغلی
کتاب حسابداری مدیریت
نمونه سوالات حسابداری مدیریت همراه با پاسخنامه تشریحی
کتاب راه حل CRM یک استراتژی نوین بازاریابی
کتاب مدیریت ارتباط با مشتری CRM
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی طراحی دوخت
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی تاسیسات
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع سرامیک
نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع شیمیایی